Partner tussen mens en werk


Hoveniersbedrijf


Vergoedingen

Reiskosten
CAO artikel 39
- 1-10 km heen en terug - € 0,19 per km met een maximum van € 1,25 per dag
- 11-20 km heen en terug - € 0,19 per km met een maximum van € 1,75 per dag
- 21 km en meer heen en terug - € 0,19 per km met een maximum van € 2,00 per dag


Indien de werknemer voor het vervoer van zijn woning naar de plaats waar de werkzaamheden feitelijk worden uitgevoerd, niet zijnde de hoofd- of nevenvestiging van de onderneming, per dag tot en met 30 kilometer reist (totaal heen en terug), ontvangt hij een vergoeding als boven genoemd. Over de meerdere kilometers boven 30 kilometer (totaal heen en terug) ontvangt de werknemer € 0,27 per kilometer.

Indien, naar het oordeel van de werkgever, de werknemer gebruik moet maken van een eigen vervoermiddel, of indien de werknemer tijdens de werktijd ten behoeve van de werkzaamheden gebruik moet maken van een eigen vervoermiddel, dan ontvangt hij hiervoor een vergoeding van € 0,27 per kilometer.

Bij verplaatsing van de vestiging of het opstappunt op initiatief van de werkgever waarbij de afstand voor woon-werkverkeer met meer dan 10 km toeneemt, ontvangt de werknemer een vergoeding van €0,19/km over het meerdere van 10 km. Deze vergoeding wordt in 3 jaar in 3 gelijke stappen afgebouwd.

Deze vergoeding wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van september van het voorafgaande jaar. Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.
Verblijfskosten
CAO artikel 39 lid 5
Indien de werkzaamheden worden verricht op een zodanige afstand van de woonplaats van de werknemer, dat het voor hem noodzakelijk is elders te overnachten, zal op ondernemingsniveau een passende regeling worden getroffen voor een zogenaamde nachtvergoeding.
Maaltijdvergoeding
CAO artikel 41
Indien de werknemer na 18.00 uur zijn werk, niet zijnde reistijd, nog verricht, zal de werkgever hem een warme maaltijd vergoeden.
Kledingvergoeding
CAO artikel 40

Voor zover geen werkkleding wordt verstrekt, wordt een vergoeding voor werkkleding betaald van € 2,30 per week. Deze vergoeding wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van september van het voorafgaande jaar. Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.

Veiligheidsschoenen en andere veiligheidsmiddelen worden verstrekt door de werkgever.
Gereedschapsvergoeding
niet beschreven in deze CAO
Overige vergoedingen
niet beschreven in de CAO


Toeslagen

Inconveniëntentoeslag
CAO artikel 17 en 35
BeginEindMaDiWoDoVrijZaZoFE
0:006:00150%150%150%150%150%150%200%200%
6:0019:00100%100%100%100%100%150%200%200%
19:0022:00130%130%130%130%130%150%200%200%
22:0000:00150%150%150%150%150%150%200%200%
Voor werknemers waarvoor de doordeweekse werkdag is geruild met de zaterdag, geldt de inconveniententoeslag voor de zaterdag niet. De toeslag is dan van toepassing voor werkzaamheden die verricht zijn op de gekozen vrije doordeweekse dag.

Voor alle toeslagen en overwerkvergoedingen geldt dat zij niet gecumuleerd worden maar dat de hoogst geldende toeslag van toepassing is.
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikelen 15, 35
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:000:00200%200%200%200%200%200%200%
Indien er op 5 mei gewerkt moet worden, dan wordt er een vervangende vrije dag gegeven. Op overige feestdagen geldt een toeslag conform bovenstaande tabel.
Toeslagen voor overuren
CAO artikel 34

Als overwerk wordt aangemerkt de gewerkte uren boven het maximum van 9,5 uur per dag inclusief reistijd.
De overuren boven 9,5 uur per dag tellen niet mee voor de jaarurennorm maar worden in de eerstvolgende loonperiode uitbetaald tegen 130%.
Indien op bijzondere dagen of uren gewerkt wordt, geldt de inconveniententoeslag conform Artikel 35.

Voor alle toeslagen en overwerkvergoedingen geldt dat zij niet gecumuleerd worden maar dat de hoogst geldende toeslag van toepassing is.
Toeslagen voor meeruren
CAO artikel 19, 34 leden 4 en 5

Indien een deeltijdwerker die binnen de normale bedrijfstijd (tussen 06.00 en 19.00 uur) meer uren werkt dan overeengekomen in zijn arbeidsovereenkomst, wordt 130% van het uurloon betaald:
a. voor dienstverbanden met het arbeidspatroon vastgelegd onder vermelding van de werkdag(en) en de tijdstippen:
- bij een vastgesteld arbeidspatroon van 22,8 uren of minder per week, vanaf het 4de uur per week dat buiten dit patroon wordt gewerkt, tenzij op verzoek van de werknemer van dit patroon wordt afgeweken;
- bij een vastgelegd arbeidspatroon van meer dan 22,8 uren per week, vanaf het 7de uur per week dat buiten dit patroon wordt gewerkt.
b. voor dienstverbanden met het aantal uren per week vastgelegd, indien en voor zover het aantal uren dat per week gewerkt wordt, het aantal per week overeengekomen uren met 50% overschrijdt.

Voor alle toeslagen en overwerkvergoedingen geldt dat zij niet gecumuleerd worden maar dat de hoogst geldende toeslag van toepassing is.
Toeslagen voor consignatiedienst
CAO artikel 36

Voor een consignatiedienst zal de betreffende werknemer een vergoeding van minimaal € 7,50 bruto per etmaal ontvangen naast de gebruikelijke vergoeding voor de daadwerkelijke inzet.

Werknemers die in de periode tussen 24 december t/m 1 januari van enig jaar worden ingeroosterd voor een consignatiedienst, ontvangen hiervoor de geldende vergoeding ongeacht of de consignatie feitelijk is vastgesteld.

Bij een oproep voor gladheidsbestrijding welke niet gekoppeld is aan een normale werkdag, dan wel deel van een werkdag, wordt minimaal 3 uur tegen het geldende tarief betaald.
Toeslagen voor ploegendienst
niet beschreven in de CAO

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.