Partner tussen mens en werk


Betonproductenindustrie


Vergoedingen

Reiskosten
CAO bijlage II artikel 2 sub a
Woon-werk
1. Eigen vervoermiddel met een maximum van € 0,19 per km:
5-9 km - € 1,50 per dag
10-14 k - € 2,00 per dag
15 of meer - € 2,50 per dag

Werk-werk
2. Indien de arbeid verricht moet worden op een bedrijf, zal indien bij het zich naar en van het bedrijf begeven door de werknemer gebruik moet worden gemaakt van een eigen vervoermiddel, hem door de werkgever met ingang van 1 januari 2018 een vergoeding worden gegeven van € 0,10 per kilometer over maximaal 30 kilometer enkele reis per dag (over maximaal 60 kilometer voor de heen én terugreis).

3. Openbaar vervoermiddel:
Indien naar het oordeel van de werkgever door de werknemer gebruik moet worden gemaakt van een openbaar middel van vervoer, zal het daaruit voortvloeiende bedrag aan reiskosten (tweede klasse) voor rekening van de werkgever komen.
Verblijfskosten
niet beschreven in de CAO
Maaltijdvergoeding
niet beschreven in de CAO
Vergoeding werkschoeisel
CAO bijlage II artikel 2 sub b
Voor zover de werkgever geen werkschoeisel ter beschikking stelt (bijv. laarzen of klompen), ontvangt de werknemer voor het gebruik van eigen werkschoeisel voor elke dag dat dit gebruik door de werkgever voor het werk noodzakelijk wordt geacht een vergoeding van € 0,14.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.
Gereedschapsvergoeding
niet beschreven in de CAO
Overige vergoedingen
niet beschreven in de CAO


Toeslagen

Toeslagen voor onregelmatige uren
CAO artikel 9 lid 2 sub d en lid 3

Over de op zaterdag volgens dienstrooster tussen 0 en 12 uur gewerkte uren wordt per uur een extra toeslag van 50% van het uurloon betaald.

Indien volgens dienstrooster gedurende ten minste een week arbeid moet worden verricht tussen 's morgens 5 en 6 uur of tussen 's avonds 6 en 11 uur en het niet in ploegendienst gewerkte uren of overuren betreft, ontvangen de betrokken werknemers over deze uren een extra toeslag van 20,1% van het uurloon.

Het in het voorafgaande lid bepaalde is niet van toepassing op de door het molenpersoneel verrichte arbeid voor of na de werktijd van de overige werknemers voor zover deze werkzaamheden verband houden met hun normale functie.
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikel 9 lid 4 sub c, artikel 11
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:000:00200%200%200%200%200%200%200%
Indien op een feestdag, als bedoeld onder lid 3 van dit artikel, wel wordt gewerkt, worden de gewerkte uren als overuren beschouwd.
Toeslagen voor overuren
CAO artikel 9 lid 4
BeginEindMaDiWoDoVrZaZoFE
0:0012:00150%150%150%150%150%150%200%200%
12:000:00150%150%150%150%150%200%200%200%
Als overwerk wordt beschouwd door of namens de werkgever opgedragen arbeid verricht op uren buiten een in de onderneming geldend dienstrooster.

Voor deeltijdwerknemers geldt een uurloon van 125% voor de uren boven het deeltijdcontract en vallend binnen het in de onderneming geldend dienstrooster.

De werknemer, die onverwacht van huis wordt ontboden voor het verrichten van overwerk, ontvangt per oproep een extra vergoeding van 0,725% van het schaalsalaris zijnde een maandsalaris. Indien sprake is van een 4-wekenbetaling ontvangt de werknemer per oproep een extra vergoeding van 0,7875% van zijn/haar schaalsalaris. Voorts ontvangt deze werknemer voor het verrichten van dit overwerk, indien hij daarmede moet aanvangen tussen 20.00 en 6.00 uur en het korter dan een uur duurt, de voor 1 uur overwerk verschuldigde beloning.

Overwerkvergoeding is niet van toepassing op machinisten, chauffeurs, stokers, scheepspersoneel, portiers en wakers. Voor deze werknemers zal met inachtneming van de wettelijke bepalingen door de werkgever in overleg met de vakverenigingen worden vastgesteld:
1. wat als overwerk moet worden aangemerkt;
2. hoe dit overwerk moet worden beloond.
Toeslagen voor consignatiedienst
CAO artikel 9 lid 5

1. De werknemer die geconsigneerd is, ontvangt hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt per dag de volgende percentages van het schaalsalaris:
- 1% op maandag tot en met vrijdag;
- 2% op zaterdag en zondag;
- 2,5% op feestdagen.
2. Een werknemer in dagdienst, die na een volbrachte dienst in verband met consignatie overwerk verricht op uren die vallen tussen 22.00 uur en de aanvang van de normale dienst ontvangt, aansluitend op de overwerkuren, een even zoveel aantal uren als verzuimuren (z.g. slaapuren) met een maximum van 8.
Toeslagen voor ploegendienst
CAO artikel 9 lid 2

a. Voor werknemers die arbeid in een tweeploegendienst (ochtend- en middagdienst) verrichten, wordt het volgende uurloon uitbetaald per in ploegendienst gewerkt uur:
- 107,6% voor de ochtenddienst en
- 115,1% voor de middagdienst.
b. Indien in een tweeploegendienst afwisselend in dag- resp. ochtenddienst en nachtdienst wordt gewerkt, zal in afwijking van het onder a bepaalde over de uren van de dag- resp. ochtenddienst geen extra beloning worden toegekend, terwijl over de uren van de nachtdienst 125,1% van het uurloon zal worden betaald per in nachtdienst gewerkt uur. Voor de toepassing van dit lid wordt als nachtdienst beschouwd de dienst waarvan volgens dienstrooster uren tussen 0 en 4 uur vallen.
c. De beloning voor arbeid in een drie- of meerploegendienst (semicontinudienst) wordt door de werkgever in overleg met de vakverenigingen vastgesteld.

Over de op zaterdag volgens dienstrooster tussen 0 en 12 uur gewerkte uren waarover de 150% toeslag wordt betaald, wordt geen ploegentoeslag betaald.

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.