Partner tussen mens en werk


Afbouw


Vergoedingen

Reiskosten
CAO hoofdstuk 8
CAO artikel 52
1. De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilig (collectief) vervoermiddel wanneer de werknemer, naar het oordeel van de werkgever, voor de uitoefening van zijn functie van en naar het werk moet reizen.
2. In dit artikel wordt onder (collectief) vervoermiddel verstaan alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, snorfietsen, scooters en fietsen.
3. De werknemer heeft recht op een kilometervergoeding van € 0.19 netto per kilometer wanneer de werkgever niet voorziet in een (collectief) vervoermiddel zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel en de werknemer gebruik maakt van een eigen vervoer middel.
4. De werknemer heeft recht op een vergoeding van € 1,29 per dag (met een maximum van € 0,19 per km) voor de eerste 20 kilometer en € 0,11 voor elke meerdere kilometer wanneer de werkgever niet voorziet in een (collectief) vervoermiddel zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel en de werknemer gebruik maakt van een eigen bromfiets of scooter.
5. De werknemer heeft recht op een kilometervergoeding van € 0,19 netto per kilometer wanneer de werkgever voorziet in een (collectief) vervoermiddel zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, maar de werknemer er in overleg met de werkgever voor kiest om gebruik te maken van eigen vervoer.
6. Als naar het oordeel van de werkgever de werknemer gebruik moet maken van het openbaar vervoer, worden tegen overlegging van het vervoerbewijs de reiskosten door de werkgever vergoed. Voor reizen per trein worden de reiskosten voor de tweede klas vergoed.

Vergoeding reiskosten natuursteenbedrijf
CAO artikel 52A
Woon-werk
Voor woon-werkverkeer per auto of motor geldt de volgende, vaste vergoeding per 4 weken respectievelijk per maand:
0 t/m 15 km: n.v.t. n.v.t.
16 t/m 20 km: € 163,60 € 177,28
21 t/m 25 km: € 214,77 € 232,66
26 of meer: € 265,91 € 288,06
- Deze bedragen gelden voor de werknemer met een vijfdaagse werkweek. Bij een kortere arbeidsduur per week geldt een bedrag naar rato.
- De werkgever is niet verplicht de reiskosten-en/of reisurenvergoeding aan te passen aan de nieuwe situatie wanneer de werknemer op eigen initiatief verder weg gaat wonen van zijn standplaats.
- Werknemers mogen bij de vergoeding van hun reiskosten geen nadeel ondervinden van de invoering van de nieuwe werkkostenregeling.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.

Werk-werk

De vergoeding voor werkverkeer bedraagt:
- voor het gebruik van een fiets: € 4,77 per week of € 0,954 per dag;
- voor het gebruik van een bromfiets: € 1,20 voor de eerste 20 kilometer en € 0,09 voor elke volgende kilometer;
- voor het gebruik van een motor: € 0,27 per kilometer;
- voor het gebruik van een auto: € 0,13 per kilometer per inzittende met een minimum van € 0,35 per kilometer en een maximum van € 0,40.
Deze regeling (reiskosten werkverkeer) is van toepassing op het uta-personeel voor zover ten behoeve van de werkzaamheden van het vervoermiddel gebruik wordt gemaakt.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.
Verblijfskosten
CAO artikel 57
Indien het werk zo ver van de woning van de werknemer gelegen is dat het dagelijks huiswaarts keren onredelijk is, vergoedt de werkgever in overleg met de werknemer de kosten voor behoorlijke voeding en logies bij tijdelijk verblijf elders.
Maaltijdvergoeding
niet beschreven in de CAO
Kledingvergoeding
CAO artikel 43
Goede bedrijfskleding (overall) en goed veiligheidsschoeisel wordt door de werkgever beschikbaar gesteld aan de werknemers die werkzaamheden verrichten als genoemd in artikel 3, leden 2 t/m 6. Voor niet verstrekte bedrijfskleding en veiligheidsschoeisel ontvangt de werknemer per 1 juli 2018 een netto vergoeding van € 1,33 per gewerkte dag.
Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.
Gereedschapsvergoeding
CAO artikel 44
De werkgever stelt gereedschap ter beschikking aan de werknemers die werkzaamheden verrichten als genoemd in artikel 3, leden 2 t/m 6. Voor het gebruik van eigen gereedschap ontvangt de werknemer per 1 juli 2018 een netto gereedschapstoeslag van € 0,72 per dag.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.
Overige vergoedingen
niet beschreven in de CAO


Toeslagen

Toeslagen voor verschoven uren
CAO artikelen 49 en 50
BeginEindMaDiWoDoVrZaZoFE
0:006:00125%125%125%125%125%150%200%200%
6:0018:00100%100%100%100%100%150%200%200%
18:000:00125%125%125%125%125%150%200%200%
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikel 50
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:000:00200%200%200%200%200%200%200%
Toeslagen voor overuren
CAO artikel 19, 48

Onder overwerk wordt verstaan het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de normale arbeidsduur als bedoeld in artikel 18, lid 1 tot en met 7 (37,5 uur per week en 7,5 uur per dag). Bij een verlengde arbeidsduur geldt als overwerk het bepaalde in artikel 18 lid 8 sub c - als het gemiddeld te werken aantal uren per vier weken (150 uur) wordt overschreden.

- Als de werknemer kiest voor beloning van overwerk, dan wordt aan hem uitbetaald:
a. voor het eerste, tweede en derde overuur: 125% uurloon per uur;
b. voor elk volgend overuur 150% uurloon.
- Als de werknemer kiest voor compensatie van overwerk beloning in vrije tijd, kunnen de compensatie-uren in onderling overleg tussen werknemer en werkgever worden opgenomen.
Toeslagen voor ploegendienst
niet beschreven in de CAO

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.