Partner tussen mens en werk


LEO


Vergoedingen

Reiskosten
CAO artikel 52
Eigen vervoermiddel:

5 t/m 10 km enkele reis: € 1,70/dag;

11 t/m 15 km enkele reis: € 2,25/dag;

> 15 km enkele reis met eigen gemotoriseerd vervoer: € 0,17/km.
Carpoolen:
Hiervan is sprake als in overleg met de werkgever gebruik gemaakt wordt van één auto en met deze auto één of meerdere mede werknemers worden vervoerd.
5 km of meer enkele reis: € 0,19/km.


In aanvulling op bovenstaande vergoedingen is de vergoeding voor het reizen van het huis van de werknemer met een eigen vervoermiddel, naar een werklocatie die afwijkt van de bedrijfslocatie van de werkgever, voor de meerdere kilometers dan de normale woon-werkafstand € 0,19 netto per km.

De werkgever is gerechtigd een vervoermiddel in de vorm van een personenauto of bedrijfsauto aan te wijzen.
Verblijfskosten
CAO artikel 54 en 58
1. Als de werknemer vanwege de afstand niet elke avond naar zijn woning terug kan keren, regelt de werkgever in overleg met de werknemer passende huisvesting.
2. De kosten van voeding en huisvesting komen voor rekening van de werkgever.
3. Voor kleine verteringen tijdens de reis en huisvesting verstrekt de werkgever een verblijfsvergoeding van € 6,85 per dag, tenzij de werkgever de kosten volledig betaalt.
4. De werkgever vergoedt de reiskosten van eens per week verlof (van vrijdagavond na werktijd tot maandagochtend eerste reisgelegenheid) voor de gehuisveste werknemer, uitgaande van de tweede of daarmee gelijk te stellen reisklasse.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.
Maaltijdvergoeding
Maaltijdvergoeding
CAO artikel 48 lid 4 en artikel 58
Als de werknemer na het einde van de arbeidstijd (18.00 uur of 18.30 uur volgens artikel 21 lid 2) moet werken is de werkgever verplicht:
- de werknemer in de gelegenheid te stellen een warme maaltijd te eten (De werkgever vergoedt dan de extra reis overeenkomstig artikel 53) of
- een gratis warme maaltijd te verstrekken.
Kledingvergoeding
CAO artikel 56
De werkgever is verplicht om werknemers voor zover wettelijk vereist:
- deugdelijke beschermings- en beschuttingsmiddelen ter beschikking te stellen en
- ervoor te zorgen dat deze regelmatig afdoende worden gereinigd.

De werkgever verstrekt de werknemer uit veiligheidsoverwegingen twee paar werkschoenen per jaar. Een nieuw paar schoenen wordt verstrekt na inlevering van het oude paar. De werknemer is verplicht de werkschoenen te dragen.

De werkgever geeft de werknemer in bruikleen drie werkpakken per jaar of verstrekt aan de werknemer een vergoeding voor slijtage van zijn eigen werkkleding van € 3,70 per week. Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.

Dit artikel is alleen van toepassing op werknemers die een functie uitoefenen die behoort tot de functiefamilie “Uitvoering” of “Techniek”.
Gereedschapsvergoeding
niet beschreven in de CAO
Overige vergoedingen
Telefoonvergoeding
CAO artikel 57

Indien de werknemer mobiel bereikbaar moet zijn, stelt de werkgever een communicatiemiddel beschikbaar of vergoedt de kosten. Het gebruik van het communicatiemiddel is uitsluitend voor zakelijke doeleinden.


Toeslagen

Toeslagen voor onregelmatige uren
CAO artikel 49
BeginEindMaDiWoDoVrijZaZo
0:006:30130%130%130%130%130%130%200%
6:3018:00100%100%100%100%100%100%200%
18:000:00130%130%130%130%130%130%200%
De werkgever betaalt de werknemers in functiegroep A tot en met F een onaangename-urentoeslag conform bovenstaande tabel.

De arbeidstijden moeten liggen:
- tussen 6.30 uur en 18.00 uur of
- tussen 7.00 uur en 18.30 uur.
Op verzoek van de werknemer en met instemming van de werkgever kan de werknemer een zaterdag kiezen als werkdag in ruil voor één van de reguliere werkdagen die lopen van maandag tot en met vrijdag.

Een werknemer met een deeltijd arbeidsovereenkomst die meer uren werkt dan is overeengekomen, ontvangt een toeslag voor werk op onaangename uren volgens bovenstaande tabel.
De toeslag geldt:
1. bij een vastgelegd arbeidspatroon van 22,8 uren of minder per week vanaf het vierde uur per week dat buiten dit patroon wordt gewerkt.
2. bij een vastgelegd arbeidspatroon van meer dan 22,8 uren per week vanaf het zevende uur per week dat buiten dit patroon wordt gewerkt.
3. als het aantal per week gewerkte uren, het aantal per week overeengekomen uren met 50% overschrijdt.
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikel 48 lid 2
BeginEindMaDiWoDoVrijZaZo
0:000:00200%200%200%200%200%200%200%
De bovengenoemde percentages gelden ook voor gedenkdagen.

Deze toeslag geldt slechts als werk op feestdagen kan worden aangemerkt als overwerk.
Toeslagen voor overuren
CAO artikel 24 lid 4, 28, 48
BeginEindMaDiWoDoVrijZaZoFe
0:006:00130%130%130%130%130%150%200%200%
6:0022:00130%130%130%130%130%130%200%200%
22:000:00150%150%150%150%150%150%200%200%
Gewerkte uren boven gemiddeld 38 uur per week (dit is boven 1983,6 uur per jaar) worden aangemerkt als overuren.

De normale arbeidstijd bedraagt:
- van maandag tot en met vrijdag 7 uur en 36 minuten per dag;
- in totaal 38 uur per week.

1. Na overleg met de werknemers kan worden afgeweken van de bovengenoemde arbeidstijd. Op jaarbasis c.q. tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst blijft de normale arbeidstijd 38 uur per week.
De arbeidstijd:
- moet vallen binnen een periode van 12 maanden (of binnen de duur van de arbeidsovereenkomst);
- maximaal 45 uur per week mag zijn, waarbij het maximum van 9 uur per dag hooguit 15 weken is toegestaan;
Resterende meeruren worden als overuren aangemerkt en worden uitbetaald tegen de percentages voor overwerk.

2. Als de verschuiving van de arbeidstijd niet schriftelijk is vastgelegd, worden alle meeruren als overuren aangemerkt en uitbetaald.

3. Het totaal van de gewerkte uren buiten de normale arbeidstijd op maandag tot en met vrijdag en op zaterdagmorgen mag niet meer bedragen dan 200 uur per jaar. Het totaal van de op zaterdagmiddag en op zondag gewerkte uren mag niet meer dan 50 uur per jaar bedragen. Deze uren worden betaald overeenkomstig bovenstaande overwerk vergoeding tabel.

4. De extra benodigde reistijd wordt gerekend tot de arbeidstijd. Als deze extra reistijd buiten de normale arbeidstijd valt, wordt deze tijd aangemerkt als overwerk en vergoed overeenkomstig de bovenstaande tabel.

5. Voor werknemers die zijn ingedeeld in de functiegroep F of hoger, is wat boven is bepaald niet van toepassing. Voor hen wordt in onderling overleg een overwerkvergoeding geregeld.

Toeslagen voor bereikbaarheidsdienst
CAO artikel 55

1. De werkgever betaalt de werknemer een vergoeding voor de tijd die hij voor het bedrijf bereikbaar moet zijn als:de werkgever en de werknemer schriftelijk zijn overeengekomen dat de werknemer buiten de voor hem vastgestelde arbeidstijd bereikbaar is voor het bedrijf om onverwachts dringende werkzaamheden te verrichten, en de werknemer verplicht is aan een oproep van de werkgever gehoor te geven.
2. De vergoeding bedraagt € 12,80 per etmaal of deel van het etmaal.
3. De bereikbaarheidsvergoeding geldt niet voor werknemers in functiegroep G en hoger.
Toeslagen voor ploegendienst
CAO artikel 47

1. Als een werknemer in ploegendienst werkt, wordt zijn feitelijk loon verhoogd met:
- 12,5% bij tweeploegendienst en
- 15% bij drieploegendienst.
2. Bij werknemers in ploegendienst worden de percentages voor overwerk berekend over het uurloon, verhoogd met de toeslag zoals bedoeld in lid 1.

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.