Partner tussen mens en werk


Kartoflex


Vergoedingen

Reiskosten
niet beschreven in de CAO
Verblijfskosten
niet beschreven in de cao
Maaltijdvergoeding
niet beschreven in de cao
Kledingvergoeding
niet beschreven in de cao
Gereedschapsvergoeding
niet beschreven in deze CAO
Overige vergoedingen
niet beschreven in de CAO


Toeslagen

Toeslagen voor onregelmatige uren
CAO artikel 7 lid 2, artikel 9 lid 4

Indien medewerkers in de onderhoudsdiensten volgens rooster arbeid op zaterdag verrichten, ontvangen zij over de op zaterdag gewerkte uren 150% van het uurloon.
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikel 10, artikel 9 lid 3g
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:000:00200%200%200%200%200%200%200%
Toeslagen voor overuren
CAO artikel 9 lid 3
BeginEindMaDiWoDoVrZaZoFE
0:006:00150%150%150%150%150%150%200%200%
6:0013:00125%125%125%125%125%150%200%200%
13:0020:00125%125%125%125%%125%200%200%200%
20:000:00150%150%150%150%150%200%200%200%
a. Wanneer op verzoek van de werkgever arbeid is verricht waardoor de normale arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt overschreden is er sprake van overwerk.
b. Van overwerk is voor een deeltijdwerker eerst sprake indien de medewerker meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft en wanneer de normale arbeidsduur van een medewerker met een voltijd dienstverband wordt overschreden.
c. Voor een deeltijdmedewerker is eveneens sprake van overwerk indien de medewerker meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft en wanneer er wordt gewerkt op uren die liggen buiten de grenzen van het dienstrooster van gelijksoortige medewerkers met een voltijd dienstverband.
d. Indien een medewerker in onmiddellijke aansluiting op zijn dienstrooster meer dan een uur arbeid verricht en dientengevolge meer dan 4,5 uur achtereen werkt, wordt hem voor de aanvang van deze overschrijding een kwartier rust gegeven met behoud van loon.
e. Overwerk zal worden gecompenseerd naar keuze van de medewerker in geld of vrije tijd. Indien overwerk wordt gecompenseerd in vrije tijd, dient deze vrije tijd binnen een termijn van drie maanden na het verrichte overwerk opgenomen te worden.
f. Daarnaast heeft de medewerker recht op de overwerktoeslag conform bovenstaande tabel. De overwerktoeslag zal worden uitgekeerd in geld, tenzij partijen anders met elkaar overeenkomen.

Voor medewerkers in de ploegendiensten, welke op zaterdag direct na hun normale ploegendienst overwerk verrichten, zijn de bovenvermelde toeslagen van toepassing op hun uur inkomen, zijnde het uurloon vermeerderd met de ploegentoeslag.
Toeslagen voor meeruren
niet beschreven in de CAO
Toeslagen voor ploegendienst
CAO artikel 9 lid 2

Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het maandsalaris gegeven:
- incidenteel ingestelde nachtploeg: 124,5% van het uurloon of maandsalaris;
- 3-ploegendienst: 120% van het uurloon of maandsalaris;
- 2-ploegendienst: 116% van het uurloon of maandsalaris.

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.