Partner tussen mens en werk


Metaal & Techniek


Vergoedingen

Reiskosten
CAO artikel 46
Indien de werknemer voor het verrichten van werkzaamheden waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan moet reizen, zal de werkgever hem ter zake van reiskosten de volgende vergoeding geven:
a. bij gebruikmaking van openbare middelen van vervoer: de werkelijk gemaakte kosten in de laagste klasse;
b. bij gebruikmaking van vervoer waarin door de werkgever wordt voorzien: geen vergoeding;
c. bij gebruikmaking van een eigen vervoermiddel van de werknemer, mits dit gebeurt in opdracht en/of met toestemming van de werkgever: een redelijke vergoeding met een maximum van € 0,19/km.

Van de onder sub a en c bedoelde reiskosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking de meerdere kosten die de werknemer heeft moeten maken boven de kosten die hij normaal maakt om te komen op de plaats waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan.
Verblijfskosten en maaltijdvergoeding
CAO artikel 46 en 47
Indien de werknemer werkzaamheden moet verrichten buiten de plaats waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan zal de werkgever hem vergoeden:
a. pensionkosten, indien de noodzakelijke reistijd en/of moeilijke reisgelegenheid noodzakelijk maken dat de werknemer overnacht in een door de werkgever goed te keuren pension;
b. verblijfkosten, in redelijke omvang naar gelang van de omstandigheden. Dit is eveneens van toepassing wanneer de werknemer als gevolg van hem plotseling opgedragen overwerk des avonds twee uur of langer na het einde van de dagelijkse werktijd het werk verlaat, tenzij door de werkgever voor een maaltijd wordt gezorgd.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.
Kledingvergoeding
niet beschreven in deze CAO
Gereedschapsvergoeding voor houtbewerkers
CAO Deel B artikel 82
De werkgever verstrekt de werknemer een redelijke vergoeding voor het door de werknemer zelf aangeschafte en naar de richtlijnen van de onderneming benodigde gereedschap, behoudens in die gevallen waarin de werkgever het gereedschap ter beschikking stelt.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.
Overige vergoedingen
niet beschreven in deze CAO


Toeslagen

Toeslagen voor uren buiten het dagvenster
CAO artikel 42a
BeginEindMaDiWoDoVrijZaZo
0:006:00149,43%149,43%149,43%149,43%149,43%149,43%184,52%
6:0018:00100%100%100%100%100%146,63%184,52%
18:0021:00114,83%114,83%114,83%114,83%114,83%146,63%184,52%
21:000:00129,66%129,66%129,66%129,66%129,66%146,63%184,52%
De uurlonen en percentages voor overwerk en toeslagen zijn afgeleid van de maandlonen. Dit geeft een kleine, voor de werknemer positieve, afwijking ten opzichte van berekening op basis van de 4 weektabel. Beide berekeningen zijn toegestaan.

Het dagvenster is een periode met een duur van 12 uur en loopt van 06.00 uur tot 18.00 uur. De werkgever kan één keer per jaar voor de duur van één jaar het aanvangstijdstip van het dagvenster verschuiven van 06.00 uur tot 07.00 uur (met instemming van het medezeggenschapsorgaan dan wel het personeel - tot 08.00 uur) met dien verstande dat het dagvenster ook in deze situatie een duur heeft van 12 uur.

De bovengenoemde toeslagen gelden, indien er een samenloop is met de toeslagen voor verschoven uren, in plaats van de toeslagen voor verschoven uren.

De bovengenoemde toeslagen gelden niet indien er een samenloop is:
- met de ploegentoeslag of de vergoeding voor overwerkuren;
- met reisuren als bedoeld in artikel 44 (reisuren zijn geen onderdeel van de inlenersbeloning, maar worden ter informatie vermeld).
In geval van een dergelijke samenloop gelden de toeslagen voor ploegendienst, overuren en of reisuren als bedoeld in artikel 44.
Toeslagen voor verschoven uren
CAO artikel 43

De uurlonen en percentages voor overwerk en toeslagen zijn afgeleid van de maandlonen. Dit geeft een kleine, voor de werknemer positieve, afwijking ten opzichte van berekening op basis van de 4 weektabel. Beide berekeningen zijn toegestaan.

Onder verschoven uren wordt verstaan:
a. uren gedurende welke een werknemer werkt buiten zijn dienstrooster, voor zover de werknemer in dertien achtereenvolgende weken, met inbegrip van genoemde uren, niet langer werkt dan het aantal werkuren volgens zijn dienstrooster;
b. uren gedurende welke, in overleg met het medezeggenschapsorgaan of bij gebreke hiervan met de werknemersdelegatie, buiten het dienstrooster wordt gewerkt, met het tevoren vaststaande doel om bepaaldelijk aangewezen uren, waarop niet wordt gewerkt of waarop niet zal worden gewerkt, in te halen;
c. uren, gedurende welke een werknemer werkt buiten zijn dienst rooster, doch binnen het aantal uren waarop hij op basis van zijn dienstrooster zou hebben gewerkt, ten gevolge van het feit dat de werkzaamheden door omstandigheden in het bedrijf van de opdrachtgever van de werkgever niet binnen zijn dienstrooster kunnen worden verricht.

De verschoven uren onder sub a en b, komen niet voor een toeslag in aanmerking. Voor de verschoven uren onder sub c bedraagt de toeslag 119,77% van het uur salaris, indien de gewerkte uren vallen binnen het dagvenster als bedoeld in artikel 17 lid 2 (06.00 uur tot 18.00 uur).
Toeslagen voor uren buiten het dagvenster - winkelpersoneel
CAO artikel 87
BeginEindMaDiWoDoVrijZaZo
0:007:00150,00%150,00%150,00%150,00%150,00%150,00%200,00%
7:0014:00100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%200,00%
14:0018:00100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%133,33%200,00%
18:0021:00133,33%133,33%133,33%133,33%133,33%200,00%200,00%
21:000:00150,00%150,00%150,00%150,00%150,00%200,00%200,00%
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikel 42
BeginBeginMaDiWoDoVrijZaZo
0:000:00184,52%184,52%184,52%184,52%184,52%184,52%184,52%
De uurlonen en percentages voor overwerk en toeslagen zijn afgeleid van de maandlonen. Dit geeft een kleine, voor de werknemer positieve, afwijking ten opzichte van berekening op basis van de 4 weektabel. Beide berekeningen zijn toegestaan.
Toeslagen voor feestdagen met een extra dag vrijaf
CAO artikel 42
BeginBeginMaDiWoDoVrijZaZo
0:000:00200,00%200,00%200,00%200,00%200,00%200,00%200,00%
De uurlonen en percentages voor overwerk en toeslagen zijn afgeleid van de maandlonen. Dit geeft een kleine, voor de werknemer positieve, afwijking ten opzichte van berekening op basis van de 4 weektabel. Beide berekeningen zijn toegestaan.

De bovenstaande vergoeding geldt wanneer op een andere dag in dezelfde of de daaropvolgende week 100% van de genoemde vergoeding vrijaf wordt gegeven, zulks ter vervanging van de uren waarop die vergoeding betrekking heeft.
Toeslagen voor overuren
CAO artikel 42

Onder overuren wordt verstaan: uren waarin wordt gewerkt buiten het dienstrooster. Als overuren worden echter niet beschouwd verschoven uren als bedoeld in lid 6. Geen vergoeding is verschuldigd voor overwerk dat wordt verricht aansluitend aan de dagelijkse werktijd, wanneer dit overwerk dient tot afsluiting van de normale dagtaak, zich slechts incidenteel voordoet en niet langer duurt dan een half uur. Is dit overwerk van langere duur, dan is de vergoeding over de gehele duur ervan verschuldigd.

De uurlonen en percentages voor overwerk en toeslagen zijn afgeleid van de maandlonen. Dit geeft een kleine, voor de werknemer positieve, afwijking ten opzichte van berekening op basis van de 4 weektabel. Beide berekeningen zijn toegestaan.

De werkgever betaalt aan de werknemer de volgende vergoedingen:
- eerste 2 uren buiten het dienstrooster van ma t/m vr – 128,50%
- uren boven de 2 buiten het dienstrooster van ma t/m vr of op zaterdag – 146,63%
- overwerk op zondag – 184,52%
- overwerk op feestdagen – 184,52% of 1 doorbetaalde vrije dag in dezelfde of daaropvolgende week + 100% toeslag in geld.

Indien de overuren niet direkt aansluiten op het dienstrooster, doch eerst op een later tijdstip aanvangen, terwijl bovendien op de betreffende dag de dagelijkse werktijd is gewerkt, betaalt de werkgever aan de werknemer 146,63% van het maand salaris per uur voor alle als dan in het kader van het overwerk gewerkte uren. Genoemde vergoeding blijft ook van toepassing indien de in de vorige zin bedoelde uren, zonder onderbreking van tenminste drie aaneensluitende uren, vallen in de volgende dagelijkse werktijd.

Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien de onderhavige vergoedingen zijn begrepen in de beloning, hetgeen moet blijken uit een door de werkgever afgegeven schriftelijke verklaring.
Betaling van reisuren
CAO artikel 44

1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien de onderhavige vergoedingen zijn inbegrepen in het salaris. Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werkgever die dient te worden verstrekt vóórdat de vergoeding in de beloning wordt inbegrepen.
2. Indien de werknemer voor het verrichten van karweiwerkzaamheden moet reizen, zal de werkgever hem de reistijd als volgt vergoeden:
a. bij gebruikmaking van openbare middelen van vervoer: de noodzakelijke reistijd berekend volgens de dienstregeling van het openbaar vervoer;
b. bij gebruikmaking van een eigen of van een door de werkgever ter beschikking gesteld vervoermiddel: de reistijd berekend in redelijke verhouding tot de reistijd volgens het openbaar vervoer over een vergelijkbare afstand.
3. De in lid 2 sub a en b genoemde reistijd komt alleen voor vergoeding in aanmerking voor zover de werknemer langer heeft moeten reizen dan hij normaal nodig heeft naar de plaats waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan.
4. De reistijdenvergoeding wordt als volgt berekend:
a. uren buiten het dienstrooster: 100% van het uurloon per volledig uur;
b. uren op zondag en uren binnen en/of buiten het dienstrooster op een in artikel 19 lid 1 genoemde feestdag: 184,52% van het uurloon.
Toeslagen voor ploegendienst
CAO artikel 45

De werkgever betaalt aan de werknemer 114% voor ploegendienst.

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.