Partner tussen mens en werk


Schoonmaak


Vergoedingen

Reiskosten
CAO artikel 34
1. Woon-werkverkeer wordt vergoed als de totale reisafstand van het huisadres naar het werkadres of de werkadressen (heen en terug) meer bedraagt dan 60 kilometer per dag. De vergoeding wordt als volgt vastgesteld: reizen bij openbaar vervoer, fiets en bromfiets of reizen per eigen auto: vergoeding van alle kilometers op basis van de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding (€ 0,19 per km).

2. Als de werkgever zorgt voor vervoer, wordt onder woon-werkverkeer de afstand van het woonadres naar de opstapplaats verstaan.
3. In geval van herplaatsing op verzoek van de werkgever binnen de regio waarin de werknemer is geplaatst, zullen in het geval sprake is van een toename van de totale reisafstand woon-werkverkeer ter compensatie aan de werknemer de meerkilometers woon-werkverkeer worden vergoed op basis van de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding (€ 0,19 per km).
4. Voor woon-werkverkeer dat niet is vergoed geldt de (fiscale) uitruil met de eindejaarsuitkering.

Reiskosten Schiphol
CAO artikel 35

Dit artikel geldt alleen voor werkgevers en werknemers voor zover die werkzaam zijn op de Schiphol-Luchthaven, Schiphol-Oost en en/of Schiphol-Zuid. Woon-werkverkeer wordt niet vergoed als:
a. de afstand enkele reis 5 kilometer of minder is;
b. de werkgever zorgt voor het woon-werkvervoer;
c. de werknemer vier weken of langer aaneengesloten arbeidsongeschikt is. Het recht op reiskostenvergoeding herleeft op de eerste dag, waarop de werknemer de werkzaamheden hervat.
De vergoeding van reiskostenbedraagt € 0,11/km, als de afstand enkele reis meer dan 5 km is.

Zowel in het geval de reiskostenregeling volgens artikel 34 CAO of een andere tussen de werkgever en werknemer afgesproken reiskostenregeling gunstiger is voor de werknemer, geldt alleen de gunstigere regeling.

CAO-deel voor Specialistische Reiniging
artikel 7

Indien de reisafstand meer bedraagt dan 60 km/dag ontvangt de werknemer bij gebruik van openbaar vervoer, fiets en bromfiets: de volledige kosten van het openbaar vervoer of bij reizen per auto: vergoeding van alle km op basis van de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding (€ 0,19 per km).
Indien de reistijd meer bedraagt dan 1,5 uur/dag wordt het meerdere vergoed als zijndereisuren op basis van het CAO-basisuurloon.
Voor de chauffeur, die gebruik maakt van een vervoermiddel van de werkgever, start (in afwijking op lid 1) de werktijd bij het laad- en/of losadres dan wel op de eerste opstapplaats van werknemers die vanwege de werkgever worden vervoerd.
Verblijfskosten
niet beschreven in de cao
Maaltijdvergoeding
niet beschreven in de cao
Kledingvergoeding
niet beschreven in de cao
Gereedschapsvergoeding
niet beschreven in deze CAO
Overige vergoedingen
niet beschreven in de CAO


Toeslagen

Toeslagen voor onregelmatige uren
CAO artikel 18
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:006:00150%130%130%130%130%150%150%
6:0021:30100%100%100%100%100%150%150%
21:300:00130%130%130%130%150%150%150%
Werknemers die overwerk verrichten tijdens de (bijzondere) uren volgens de matrix in artikel 18 CAO ontvangen de toeslag bijzondere uren en de overwerktoeslag.
Toeslagen voor onregelmatige uren - Hotels
CAO D-deel artikel 2
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:006:00150%130%130%130%130%150%150%
6:0021:30100%100%100%100%100%100%100%
21:300:00130%130%130%130%150%150%150%
Werknemers die op 30 juni 2010 werkzaam zijn in een hotel houden recht op de toeslagpercentages van artikel 18 van de CAO. Dit recht vervalt bij vrijwillige uitdiensttreding.
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikel 18
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:000:00250%250%250%250%250%250%250%
Toeslagen voor feestdagen - Hotels
CAO D-deel artikel 2
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:000:00150%150%150%150%150%150%150%
Toeslagen voor consignatiedienst
CAO artikel 17

De (ambulant)objectleider die buiten de overeengekomen werktijd direct oproepbaar moet zijn, ontvangt een consignatietoeslag van € 1,- bruto per geconsigneerd uur.

Voor de overige werknemers geldt dat er geen verplichte bereikbaarheid buiten werktijd van toepassing is, tenzij in overleg met de werknemer andere afspraken zijn gemaakt.
Toeslagen voor consignatiedienst - Specialistische Reiniging
CAO B-deel artikel 5

Als een werknemer buiten de reguliere werktijd direct oproepbaar moet zijn voor het verrichten van werkzaamheden en daarvoor permanent bereikbaar moet zijn, geldt het volgende:
- Voor elke week van beschikbaar zijn (consignatie) ontvangt de werknemer een vergoeding van € 50,- bruto loon.
- Als deze werknemer tijdens een periode van beschikbaarheid (consignatie) daadwerkelijk wordt opgeroepen, dan zal aan hem per opkomst het loon worden doorbetaald. De vergoeding daarbij is minimaal gelijk aan 2 uur loon.
- Als deze werknemer tijdens een periode van beschikbaarheid (consignatie) daadwerkelijk wordt opgeroepen ten tijde van een nachtdienst, geldt aansluitend aan de duur van de oproep een rusttijd van minimaal 8 uur (exclusief reistijd). Indien rusturen vallen op uren van de dag waarop normaal gewerkt zou worden moeten deze uren doorbetaald worden.
Toeslagen voor ploegendienst
niet beschreven in de cao

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.