Partner tussen mens en werk


Bouw


Vergoedingen

Reiskosten
CAO artikel 50
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van kosten woon/werkverkeer moet de minimale reisafstand 15 km per dag zijn.
- auto - € 0,19 netto per kilometer;
- auto/motor - € 0,19 (+ €0,13) netto per kilometer;
- bromfiets/scooter - € 0,07 netto per kilometer met minimum van € 0,89 per dag;
- fiets - € 0,80 per werkdag met een maximum van € 0,19 netto per kilometer;
- openbaar vervoer - werkelijke kosten (laagste klasse).


De uta-werknemer heeft recht op een woon-werkverkeervergoeding van € 0,19 per kilometer indien geen bedrijfsvervoer is geregeld en/of de werknemer geen OV-kaart van de werkgever heeft.
Verblijfskosten en maaltijdvergoeding
CAO artikel 55
Indien het werk zo ver van de woning van de werknemer gelegen is dat dagelijks huiswaarts keren van de werknemer onredelijk zou zijn, zal zijn voeding, behoorlijke huisvesting en een vergoeding voor de verdere noodzakelijke verblijfkosten tijdens de daardoor ontstane afwezigheid van huis, voor rekening komen van de werkgever, tenzij de werkgever een naar behoorlijke maatstaven uitgeruste verblijfsgelegenheid ter beschikking stelt en ter tegemoetkoming in de kosten voor voeding een toelage van € 6,65 per dag verstrekt.

Het recht op vergoeding voor de verdere noodzakelijke verblijfkosten komt te vervallen als de zaken waarop deze kosten betrekking hebben in natura worden verstrekt. De werknemer behoudt recht op vrije voeding en logies, indien hij door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt, voor zolang hij verblijf houdt in de plaats waar hij te werk is gesteld.

Aan werknemers die werkzaamheden verrichten die onderhevig zijn aan getijde (hoog en laag water als gevolg van eb en vloed) zal, wanneer zij worden gehuisvest in een door de werkgever beschikbaar gesteld verblijf - uitgezonderd pensions, kosthuizen e.d. - voor elke daar doorgebrachte nacht een toeslag van € 3,87 worden betaald. Deze bepaling is ook van toepassing bij overnachten op vaartuigen.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.
Kledingvergoeding en gereedschapsvergoeding
CAO artikel 56
Voor niet verstrekte werkkleding ontvangt de werknemer netto per gewerkte dag:
- werkkleding: € 0,87
- werkkleding van een werknemer in het Heibedrijf: € 0,95
- laarzen: € 0,54
- indien uitsluitend knielaarzen: € 0,43
- laarzen en oliegoed van een werknemer in Kust- en Oeverwerken: € 1,11

Voor noodzakelijk gebruik van eigen gereedschap ontvangt de werknemer netto per gewerkte dag met betrekking tot:
- gereedschap van een timmerman of straatmaker, tot zijn normale uitrusting behorend: € 0,75
- gereedschap van een metselaar of tegelzetter, tot zijn normale uitrusting behorend: € 0,54

Het recht op vergoeding komt te vervallen als de hierboven genoemde zaken kosteloos worden verstrekt.
Overige vergoedingen
Toeslag steenzetterswerkzaamheden
CAO artikel 57

Aan bouwplaatswerknemers die worden ingezet voor het verrichten van steenzetterswerkzaamheden aan de strandhoofden langs de Noordzeekust of onder daarmee gelijk te stellen omstandigheden elders (dit laatste mits met toestemming van partijen), alsmede voor rijswerk buitengaats, zal een toeslag worden uitbetaald van € 7,91 per week.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.

Extra roostervrije dagen voor oudere bouwplaatswerknemers
CAO artikel 36c lid 1-2
Oudere werknemers hebben recht op extra roostervrije dagen op grond van onderhavige ‘overgangsregeling extra roostervrije dagen voor oudere werknemers’. Deze dagen zijn géén vakantiedagen in de zin van artikel 7:634 BW. De opbouw van extra roostervrije dagen voor deze oudere werknemers verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar is het recht op extra roostervrije dagen als volgt geregeld:

werknemers per werknemer/per kalenderjaar
geboren vóór 1956 13
geboren tussen 1956 en 1961 10
geboren in 1961 (57 jaar in 2018) 10
geboren in 1962 (57 jaar in 2019) 9
geboren in 1963 (57 jaar in 2020) 8
geboren in 1964 (57 jaar in 2021) 7
geboren in 1965 (57 jaar in 2022) 6

Een werknemer die gedurende het kalenderjaar 57 jaar wordt, heeft recht op deze dagen naar rato.


Toeslagen

Toeslagen voor onregelmatige uren - Bouwplaatswerknemers
CAO artikel 30a
BeginEindMaDiWoDoVrijZaZo
0:007:00200%130%130%130%130%150%175%
7:0019:00100%100%100%100%100%135%200%
19:000:00130%130%130%130%130%175%200%
1. Bij toepassing van de kaderregeling geldt tussen 6.00 uur en 7.00 uur geen toeslag.
2. Voor de zaterdagen die de werkgever als werkdag aanwijst op grond van artikel 23 lid 5a, geldt een toeslag van 120%.
3. Voor werkzaamheden die onderhevig zijn aan getijde dat wanneer - behoudens bij ploegendienst - de arbeid wordt verricht op ma t/m vr buiten het dagvenster van 06.00-19.00 uur geldt een toeslag van 125%.
4. Aan de UTA-werknemer zal schriftelijk worden bekend gemaakt op welke wijze compensatie wordt gegeven voor bijzondere uren. Bij het ontbreken van deze schriftelijke bekendmaking, is de bovenstande tabel onverkort van toepassing.
Toeslagen voor verschoven uren - Infra
CAO artikel 32
BeginEindMaDiWoDoVrijZaZo
0:007:00200%130%130%130%130%150%175%
7:0020:00100%100%100%100%100%150%200%
20:000:00130%130%130%130%150%175%200%
De werknemer die in verschoven uren Infra werkt, krijgt een toeslag op zijn vast overeengekomen uurloon conform bovenstaande tabel.

Bij overwerk tijdens verschoven uren Infra krijgt de werknemer ook de overwerkvergoeding op grond van artikel 30b.
Toeslagen voor overuren - Bouwplaatswerknemers
CAO artikel 30b
BeginBeginMaDiWoDoVrijZaZo
0:005:00200%150%150%150%150%150%200%
5:0021:00150%150%150%150%150%150%200%
21:000:00150%150%150%150%150%200%200%
Van overwerk is sprake als de bouwplaatswerknemer op een dag meer werkt dan het overeengekomen rooster.

1. Voor de eerste 3 overuren 125% van het uurloon wordt betaald.
2. Voor de overige overuren een toeslag wordt betaald conform bovenstaande tabel.
3. Bij overwerk in ploegendienst de bovengenoemde percentages zijn van toepassing boven de ploegendienst toeslag.
4. Bij overwerk tijdens verschoven uren Infra, zoals bepaald in artikel 32, wordt de overwerk vergoeding berekend over het vast overeengekomen loon en niet over de toeslag verschoven uren zoals genoemd in artikel 32.
5. Ingeval de werknemer op bijzondere uren overwerkt, geldt het overwerkpercentage, tenzij het toeslagpercentage bijzondere uren hoger is.
Toeslagen voor overuren - werkzaamheden onderhevig aan getijde
CAO artikel 30b lid 3
BeginBeginMaDiWoDoVrijZaZo
0:005:00200%150%150%150%150%150%200%
5:0021:00125%125%125%125%125%150%200%
21:0022:00125%125%125%125%125%200%200%
22:000:00150%150%150%150%150%200%200%
1. Bij overwerk in ploegendienst moeten de voor ploegendienst geldende uurlonen worden verhoogd met de in dit artikel genoemde percentages.
2. Voor het Heibedrijf geldt voorts dat wanneer bij nachtarbeid minder uren gewerkt kan worden dan de normale arbeidsduur bedraagt, voor het ontbrekende aantal uren het geldende garantie-uurloon zal worden uitbetaald.
3. Bij overwerk tijdens verschoven uren Infra, zoals bepaald in artikel 32, wordt de overwerkvergoeding berekend over het vast overeengekomen loon en niet over de toeslag verschoven uren zoals genoemd in artikel 32.
4. Ingeval de werknemer op bijzondere uren overwerkt, geldt het overwerkpercentage, tenzij het toeslagpercentage bijzondere uren hoger is.
Toeslagen voor overuren - UTA-werknemers
CAO artikel 31

Aan de werknemers zal schriftelijk worden bekendgemaakt op welke wijze compensatie wordt gegeven voor door de werkgever opgedragen overwerk van aanmerkelijke omvang. Voor het geval een werkgever niet schriftelijk bekend heeft gemaakt op welke wijze hij overwerk compenseert, alsmede indien per saldo minder dan het uurloon wordt gecompenseerd, worden de overuren van werknemers in de functies tot en met niveau drie minimaal vergoed tegen het geldende salaris per uur dan wel tijd voor tijd.
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikel 30a, 32 lid 3 en 37
BeginBeginMaDiWoDoVrijZaZo
0:000:00200%200%200%200%200%200%200%
Toeslagen voor bereikbaarheidsdienst
CAO artikel 34

Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan het zich buiten het rooster beschikbaar houden voor het zonodig verrichten van werkzaamheden die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen worden uitgesteld.

De hoogte van de vergoeding wordt door de werkgever in overleg met de werknemer vastgesteld. Per dag bedraagt de vergoeding ten minste:
a. maandag t/m vrijdag: € 13,-
b. zaterdag: € 20,-
c. zondag of feestdag:€ 26,-

Indien een werknemer tijdens een bereikbaarheidsdienst wordt opgeroepen om daadwerkelijk arbeid te verrichten, wordt dit gezien als overwerk. De overwerktoeslag zoals bovenbepaald is van toepassing.
Toeslagen voor ploegendienst
CAO artikel 33

Bouwplaatsfuncties:
tweeploegendienst - 110%
drieploegendienst - 115%

Industriele Bouw:
uren tussen 06:00 en 19:00 uur - 105%
uren tussen 19:00 en 06:00 uur - 125%

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.