Partner tussen mens en werk


Beroepsgoederenvervoer | Transport


Vergoedingen

Reiskosten
CAO artikel 39 en 48
Aan de werknemer die dienst heeft buiten standplaats, worden de werkelijk betaalde reiskosten vergoed. Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.

Voor de werknemer te werk gesteld op mobiele kranen, bedraagt de vergoeding voor het gebruik van de eigen personenauto € 0,19 ct per kilometer.
Verblijfskosten
CAO artikel 40 en 49
Per 1 juli 2017
Bij ééndaagse ritten:
< 4 uur – geen onbelaste vergoeding;
> 4 uur - € 0,61/uur;
18:00-24:00 indien vertrek voor 14.00 uur - € 2,78/uur;
Indien vertrek na 14.00 uur en er sprake is van een afwezigheidsduur van tenminste 12 uur een extra toeslag van - € 11,63/dag;

Bij meerdaagse ritten:
Eeste dag - € 1,23/uur;
17:00-24:00 indien vertrek voor 17.00 uur - € 2,78/uur;
Tussentijdse dagen - € 48,12/dag.
Laatste dag - € 1,23/uur;
18:00-24:00 - € 2,78/uur;
24:00-06:00 - € 1,23/uur;
24:00-06:00 indien aankomst na 12:00 - € 2,78/uur;

Per 1 januari 2018 zullen de per 1 juli 2017 vastgestelde bedragen worden aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex hotels, cafés en restaurants over de periode tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017. Indien deze stijging hoger is dan 2,0% dan zal de stijging worden gemaximeerd op 2,0%.

Per 1 januari 2019 zullen de per 1 januari 2018 vastgestelde bedragen worden aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex hotels, cafés en restaurants over de periode tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018. Indien deze stijging hoger is dan 2,0% dan zal de stijging worden gemaximeerd op 2,0%.
Maaltijdvergoeding
CAO artikel 40
Aan de werknemer worden volgens het onder het kopje verblijfskostenvergoeding vermelde schema. de onderweg gemaakte kosten vergoed bestaande uit maaltijden, overige consumpties en sanitaire voorzieningen. Van deze regeling kan worden afgeweken indien een afzonderlijke detacheringsregeling is getroffen of de werkgever een regeling heeft getroffen waardoor de werknemer gratis gebruik kan maken van bedrijfskantinefaciliteiten. Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.
Kledingvergoeding
niet beschreven in de cao
Gereedschapsvergoeding
niet beschreven in deze CAO
Overige vergoedingen
Vergoeding overstaan

Per 1 januari 2018 wordt het netto bedrag van 1 juli 2017 (€ 11,63 per dag) aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex hotels, cafés en restaurants over de periode tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017. Indien deze stijging hoger is dan 2,0% dan zal de stijging worden gemaximeerd op 2,0%. Het bruto bedrag zal worden verhoogd naar € 20,98 bruto per dag.

Per 1 januari 2019 wordt het netto bedrag van 1 januari 2018 aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex hotels, cafés en restaurants over de periode tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017. Indien deze stijging hoger is dan 2,0% dan zal de stijging worden gemaximeerd op 2,0%. Het bruto bedrag zal worden verhoogd naar € 21,40 bruto per dag.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.


Toeslagen

Toeslagen voor onregelmatige uren bij een dagvenster van 06:00-18:00
CAO artikel 32, 33, 55
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:006:00145%145%145%145%145%150%200%
6:0018:00100%100%100%100%100%150%200%
18:000:00135%135%135%135%135%150%200%
De toeslagen voor onregelmatige diensten zijn alleen van toepassing op het personeel dat werkzaam is ten behoeve van de logistieke dienstverlening en op voorwaarde dat Hoofdstuk XV van de cao door de werkgever van toepassing is verklaard en ook als zodanig is gemeld bij cao partijen.

Werknemer en werkgever kunnen in overleg andere dagen dan de zaterdag en/of de zondag als normale roostervrije dagen aanwijzen. De normaal geldende toeslagen voor zaterdag en/of zondag gelden dan voor de overeengekomen vrije dagen. Op zaterdag en/of zondag geldt dan het dagvenster.

Bij samenloop van overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag wordt de overwerktoeslag niet uitgekeerd.
Toeslagen voor onregelmatige uren bij een dagvenster van 07:00-19:00
CAO artikel 32, 33, 55
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:006:00145%145%145%145%145%150%200%
6:007:00135%135%135%135%135%150%200%
7:0019:00100%100%100%100%100%150%200%
19:000:00135%135%135%135%135%150%200%
De toeslagen voor onregelmatige diensten zijn alleen van toepassing op het personeel dat werkzaam is ten behoeve van de logistieke dienstverlening en op voorwaarde dat Hoofdstuk XV van de cao door de werkgever van toepassing is verklaard en ook als zodanig is gemeld bij cao partijen.

Werknemer en werkgever kunnen in overleg andere dagen dan de zaterdag en/of de zondag als normale roostervrije dagen aanwijzen. De normaal geldende toeslagen voor zaterdag en/of zondag gelden dan voor de overeengekomen vrije dagen. Op zaterdag en/of zondag geldt dan het dagvenster.

Bij samenloop van overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag wordt de overwerktoeslag niet uitgekeerd.

In afwijking van lid 1 worden voor rijdend personeel op dubbelbemande voertuigen alle diensturen op zaterdag na 07.00 uur vergoed door betaling van het uurloon vermeerderd met een toeslag van 50%.
Toeslagen voor ééndaagse nachtritten
CAO artikel 37
Met ingang van 1 juli 2017 is voor ééndaagse ritten voor de diensturen op maandag tot en met zondag gelegen tussen 21.00 – 05.00 uur een toeslagenmatrix van toepassing waarbij een toeslag van 19% op het uurloon wordt toegekend.

Bij samenloop van de toeslag ééndaagse nachtritten/toeslagenmatrix met de ploegendiensttoeslag in de zin van artikel 36 komt enkel de ploegendiensttoeslag tot uitkering.

De toeslag ééndaagse nachtritten/toeslagenmatrix en eventuele overurentoeslagen zijn los van elkaar staande toeslagen die gelijktijdig van toepassing kunnen zijn.
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikel 32 en 33
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:000:00200%200%200%200%200%200%200%
Toeslagen voor overuren
CAO Hoofdstuk IX

Overuren zijn uren, niet liggend op zaterdag en/of zondag, waarmee de diensttijd van 40 uur in de week wordt overschreden.
Voor rijdend personeel op dubbelbemande voertuigen zijn overuren, uren niet liggend op zaterdag na 7.00 uur en/of zondag, waarmee de diensttijd van 40 uur per week wordt overschreden.

Overuren worden vergoed door het uurloon te vermeerderen met een toeslag van 30%.
Voor administratief en technisch personeel geldt voor de vergoeding van overuren op roostervrije dagen een vergoeding van 200% en voor uren op zondag waarop volgens dienstrooster arbeid wordt verricht geldt een vergoeding van 130%.

Bij samenloop van overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag wordt de overwerktoeslag niet uitgekeerd.
Toeslagen voor consignatie
CAO artikel 42

De werknemer, die opdracht heeft gekregen zich beschikbaar te houden voor te verrichten werkzaamheden, heeft recht op de navolgende vergoeding voor de uren waarvoor hij zich overeenkomstig de opdracht beschikbaar heeft gehouden. Deze vergoeding bedraagt
- per 1 januari 2017 € 2,54 bruto per uur met een maximum van € 20,32 bruto per etmaal;
- per 1 juli 2017 € 2,59 bruto per uur met een maximum van € 20,72 per etmaal;
- per 1 januari 2018 € 2,64 bruto per uur en € 21,12 per etmaal;
- per 1 januari 2019 € 2,69 bruto per uur en € 21,52 per etmaal.

Er kan geen samenloop plaatsvinden van loon en/of andere toeslagen met deze consignatievergoeding.
Toeslagen voor ploegendienst
CAO artikel 36

Onder ploegendienst wordt verstaan het structureel verrichten van werkzaamheden in een rouleersysteem volgens een dienstrooster. Hierbij dient tenminste sprake te zijn van twee diensten per etmaal gedurende 5 dagen per week of 10 dagen per twee weken.

2-ploegendienst bij vroege dienst die begint op of na 05.00 uur en een late dienst die begint op of na 14.00 uur: 108,75%;
2-ploegendienst bij een dagdienst die eindigt na 02.00 uur of met een nachtdienst die begint op of na 22.00 uur: 111,25%;
3- of meer-ploegendienst: 113,75%.

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.