Partner tussen mens en werk

Ziekteverzuimreglement

De ziekmelding

Als je ziek bent meld je je altijd persoonlijk ziek bij je contactpersoon van DordtMij. Daarnaast meld je je ook ziek bij de opdrachtgever waar je op dat moment werkt. Doe beide meldingen altijd voor aanvang van je werkdag of doe dit zodra je zeker weet dat je te ziek bent om op de afgesproken dag en tijd te komen werken Ziekmeldingen die wij na 10.00 ontvangen worden pas de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. Stel dat je maandag ziek bent geworden en voor dinsdag staat ingepland, maar zeker weet dat dat niet gaat lukken wegens je ziekte, meld je dan vast op maandag ziek. Hoe eerder wij weten dat je ziek bent, hoe eerder wij immers vervanging kunnen regelen. Let op: de datum waarop je had moeten werken (in dit geval dinsdag) geldt als eerste ziektedag! Niet persoonlijke ziekmeldingen worden door ons niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn.

Word je in de loop van een werkdag ziek, meld dat dan ook direct bij je contactpersoon van DordtMij en aan de opdrachtgever. Dit geldt ook in het geval je ‘s avond, ‘s nachts of in het weekend moet werken.

Verblijf je tijdens je ziekteperiode op een ander adres dan je huisadres, geef dit adres dan direct aan ons door bij het eerste telefonische contact na jouw ziekmelding. Wanneer dit adres tijdens je ziekteperiode wijzigt, moet je je contactpersoon hiervan op de hoogte stellen.

Begeleiding bij ziekte

Heb je nog een uitzendovereenkomst?

Wanneer je ziek wordt, neemt jouw contactpersoon zo spoedig mogelijk contact met je op. Er bestaat echter een uitzondering voor de ziekmelding op zaterdag en zondag. In dat geval word je op maandag gebeld. Samen maak je afspraken over je werk, je begeleiding en jouw herstel. Zorg er dus voor dat je telefonisch bereikbaar bent.

Na de eerste ziekteweek neemt onze verzuim-coördinator of onze arbodienst Bee Active contact met je op om je verzuimbegeleiding verder te bespreken. Daarin worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over telefonische bereikbaarheid. Je blijft ook contact houden met je contactpersoon.

Het is ook mogelijk dat je wordt opgeroepen voor een spreekuur bij een Arbo arts. Je bent verplicht om aan die oproep gevolg te geven.

Heb je geen uitzendovereenkomst meer?

Word je ziek op de laatste dag van je uitzendovereenkomst of ben je dan nog steeds ziek, dan eindigt die overeenkomst en ga je ziek uit dienst.

Wij melden je dan ziek uit dienst bij het UWV. Dat betekent dat het UWV zorg zal dragen voor de uitbetaling van je ziektewetuitkering. UWV wordt dan ook verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens je ziekte. De aanvulling bovenop de ziektewetuitkering krijg je van ons. Ook als je ziek bent als gevolg van zwangerschap, of bijvoorbeeld omdat je eerder een WIA-uitkering ontving (No risk), krijg je je Ziektewetuitkering van het UWV. Meer informatie kun je terugvinden op de site van het UWV.

Naleven van voorschriften

Heb je nog een uitzendovereenkomst?

Als je ziek wordt en daarom niet kan werken, heb je de volgende rechten:

  1. je hebt recht op verzuimbegeleiding;

  2. je hebt recht op een second opinion wanneer je het niet eens bent met de bedrijfsarts;

  3. je hebt - na 1 wachtdag - recht op 90% van je loon. In het 2e ziektejaar is dat 80 %.

Tegenover die rechten staan ook verplichtingen:

  1. je doet er alles aan om zo snel mogelijk te herstellen;

  2. je stelt je actief en positief op en werkt goed samen met je contactpersonen bij het vormgeven van de re-integratie;

  3. je bent telefonisch bereikbaar voor je contactpersoon bij DordtMij, Bee Active of het UWV;

  4. je geeft gehoor aan een oproep om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen;

  5. je werkt mee om je eigen werk weer deels op te pakken, of aangepast eigen werk of passend werk te verrichten als daar mogelijkheden voor zijn.

Hou je je niet aan deze voorschriften, dan heeft dat consequenties voor je loondoorbetaling. Hou er rekening mee dat wij dan jouw loon zullen opschorten (tijdelijk niet uitbetalen) of volledig stopzetten. Hebben wij door jouw schuld of toedoen te veel loon betaald, bijvoorbeeld omdat blijkt dat je je ten onrechte ziek hebt gemeld of alweer aan de slag had gekund? Dan zal dit worden teruggevorderd of worden verrekend met toekomstige betalingen.

Heb je geen uitzendovereenkomst meer?

Ben je ziek uit dienst gegaan, dan kom je in aanmerking voor een Ziektewetuitkering van het UWV en een aanvulling daarop van ons. Ook daar staan verplichtingen tegenover. Alle informatie over je rechten en plichten tijdens je ziektewetuitkering kun je terugvinden op de site van het UWV.

Beter melden

Heb je een uitzendovereenkomst in fase 1-2?

Op de dag dat je weer beter bent, moet je je vóór 10.00 uur beter melden bij je contactpersoon van DordtMij. Samen ga je na of je je werk kunt hervatten bij de opdrachtgever waar je het laatst gewerkt hebt. Is dit niet mogelijk, dan eindigt jouw uitzendovereenkomst en gaan we samen met jou op zoek naar ander werk.

Heb je een uitzendovereenkomst in fase 3-4?

Op de dag dat je weer beter bent, moet je je vóór 10.00 uur beter melden bij je contactpersoon van DordtMij. Samen ga je na of je je werk kunt hervatten bij de opdrachtgever waar je het laatst gewerkt hebt. Is dit niet mogelijk, dan gaan we samen met jou op zoek naar ander werk.

In alle gevallen geldt: ben je bijna beter, neem dan vast contact op met je contactpersoon. Grote kans dat je dan eerder weer aan de slag kan!

Ziek uit dienst

Eindigt jouw uitzendovereenkomst en ben je nog steeds ziek? Dan ga je ziek uit dienst. Je komt dan in aanmerking voor een Ziektewetuitkering van het UWV. Die uitkering duurt maximaal 104 weken. Heb je een AOW-uitkering en ga je ziek uit dienst? Dan heb je gedurende maximaal 6 weken recht op een Ziektewetuitkering.

De uitkering die je ontvangt als je ziek bent, wordt conform wettelijke regels berekend. Je krijgt volgens de Ziektewet een uitkering van 70% van je gemiddelde dagloon. Het dagloon wordt berekend op basis van het SV-loon (SV = sociale verzekeringen) en eventuele ziektewetuitkeringen die je van ons hebt ontvangen in het jaar (referteperiode) voordat je ziek werd of - als je nog niet een jaar in dienst bent - die kortere periode. Je vindt jouw SV-loon terug op jouw loonstrook. Dit is het loon waarover je belastingen en sociale premies hebt betaald. Pensioenpremie en kostenvergoedingen tellen niet mee. Voor de berekening van het dagloon telt vakantiegeld ook mee. Het SV-loon wordt gedeeld door 261 of zoveel minder dagen als je in dienst bent. De uitkomst hiervan is het dagloon.

Je ziektewetuitkering wordt gedurende het eerste ziektejaar door ons aangevuld tot 90% van het berekende dagloon. Tijdens het tweede ziektejaar wordt je uitkering door ons aangevuld tot 80% van het berekende dagloon. De premie voor deze aanvullingen wordt gedeeltelijk door ons en gedeeltelijk door jou betaald. Jouw bijdrage wordt - tot het maximumpercentage volgens de cao - ingehouden op jouw feitelijk loon.

Hou er rekening mee dat je vaak wat langer moet wachten op de eerste betaling van je ziektewetuitkering van het UWV, ca. 4-6 weken. Pas na ontvangst van het dagloon van het UWV kunnen wij de aanvulling uitrekenen en ontvang je deze dan ook zo snel mogelijk. Daarna ontvang je je aanvulling op het ziekengeld ca. iedere 4 weken.

Heb je vragen over dit ziekteverzuimreglement? Neem dan contact op met je contactpersoon.


DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.