Partner tussen mens en werk


Houtverwerkende Industrie


Vergoedingen

Reiskosten
Woon-werk
CAO artikel 13
Behoudens gevallen waarin de werkgever zelf het vervoer op enigerlei wijze heeft geregeld, zal aan de werknemer wiens woonplaats meer dan 10 kilometer van de werkplaats gelegen is en die de woon-/ werkafstand per openbaar vervoer aflegt, een vergoeding voor de vervoerskosten worden gegeven ter grootte van de reiskosten van openbaar vervoer, op basis van het laagste tarief. De afstand wordt berekend aan de hand van de postcodes van het woonadres en de werkplaats.
In andere gevallen geldt de onderstaande tabel met een maximum van € 0,19 per km. Deze maandelijkse bedragen luiden als volgt (bij tenminste vier reisdagen per week):
Enkele reisafstand
11 t/m 15 km: € 95
16 t/m 20 km: € 121
21 km of meer: € 160
Als 1, 2 of 3 dagen per week gereisd wordt, bestaat recht op respectievelijk 25%, 50% dan wel 75% van de vorenstaande vergoedingen.

De vergoeding is alleen verschuldigd over gewerkte dagen. Over werkdagen, waarop de werknemer geoorloofd heeft verzuimd, zal de vergoeding niettemin worden doorbetaald, indien de werknemer een traject-abonnement kan overleggen.

De werkgever zal aan de werknemer een vergoeding voor de vervoerskosten betalen ter grootte van de reiskosten van het openbaar vervoer, op basis van het laagste tarief, indien de werknemer zich voor de controle van zijn ziekteverzuim over een afstand van meer dan 10 km moet verplaatsen van zijn woonplaats.

De bedrijfshulpverlener ontvangt voor het buiten werktijd volgen van lessen ten behoeve van het behalen en behouden van het EHBO-diploma een reiskostenvergoeding overeenkomstig bovengenoemde regeling.

Werk-werk
CAO artikel 24
Bij het werken op karweien buiten de gemeente waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, worden de reis- en verblijfkosten door de werkgever betaald.

Reisuren
(De vergoeding van reisuren is geen standaard onderdeel van de inlenersbeloning, maar wordt ter informatie toch vermeld.)
CAO artikel 24
1. De tijd, nodig voor het gaan naar en het terugkeren van het karwei, wordt met het volle uurloon vergoed, zonder extra inkomen voor eventueel gemaakte overuren tijdens de reis, met dien verstande dat nimmer minder dan een normale arbeidsdag in gewoon uurloon zal worden uitbetaald.
2. Wanneer echter een werknemer zich van zijn woning rechtstreeks naar het karwei begeeft en van het karwei rechtstreeks naar zijn woning terugkeert, wordt uitsluitend de tijd vergoed,waarmee de hiervoor benodigde reistijd de normale heen- en terugreistijd van woning naar fabriek of werkplaats overtreft.
Verblijfskosten
CAO artikel 24
Bij het werken op karweien buiten de gemeente waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, worden de reis- en verblijfkosten door de werkgever betaald.
Maaltijdvergoeding
niet beschreven in de CAO
Kledingvergoeding
niet beschreven in de CAO
Gereedschapsvergoeding
CAO artikel 12 lid 1
De werkgevers zullen aan de werknemers voor zover zij het voor hun werk benodigde gereedschap niet verstrekken, een tegemoetkoming van € 2,98 per week verlenen in de kosten van aanschaf en het onderhoud daarvan.

Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan worden.

Gehoorbescherming
CAO artikel 30
Werkgevers dienen aan werknemers gehoorplastieken te verstrekken, indien lawaai op de werkplek niet kan worden voorkomen bij de bron en indien dat lawaai de grens van 80 dB(A) overschrijdt, tenzij uit de risico-inventarisatie iets anders naar voren komt.
Overige vergoedingen
niet beschreven in de CAO


Toeslagen

Toeslagen voor onregelmatige uren
CAO artikel 16, artikel 21 lid 10, artikel 23
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:007:00130%130%130%130%130%130%200%
7:0020:00100%100%100%100%100%125%200%
20:007:00130%130%130%130%130%130%200%
Indien de arbeid op de zaterdag onderdeel uitmaakt van de reguliere werkweek wordt 25% toeslag betaald. Indien op de vrije dag binnen de reguliere werkweek (ma t/m za) wordt overgewerkt, zal de toeslag 50% bedragen.
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikelen 19, 20 en 21 lid 10
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:000:00225%225%225%225%225%225%225%
Toeslagen voor overuren
CAO artikel 21
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:000:00150%150%150%150%150%150%200%
5:0023:00125%125%125%125%125%150%200%
23:000:00150%150%150%150%150%150%200%
150% van het uurloon geldt ook voor overwerk verricht na de twee aansluitende uren voorafgaand of aansluitend aan de gewone werktijd per dag.

Onder overwerk wordt verstaan, het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de normale dagelijkse arbeidstijd als bedoeld in artikel 16 lid 1 (8 uur per dag over de eerste vijf werkdagen van de week en op 40 uur per week).

Niet als overuren zal worden beschouwd de tijd, dat er arbeid wordt verricht in verband met het inhalen van onderbroken of verkorte werktijd.

Arbeid buiten de normale werktijd wordt als overwerk beschouwd, behalve voor machinisten, stokers, portiers en bewakers, wier werktijden zoveel langer zullen zijn als in verband met hun normale werkzaamheden noodzakelijk is.

Overwerktoeslag is niet van toepassing op de werknemers, als bedoeld in artikel 2 onder a tot en met d (a. al dan niet uitsluitend leidinggevend en/of toezichthoudend personeel; b. administratief personeel; c. tekenkamerpersoneel; d. handelsreizigers en/of vertegenwoordigers).Bij het werken op karweien buiten de gemeente waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, wordt, met uitzondering van arbeid op zondag, geen extra inkomen voor overwerk betaald, als bedoeld in artikel 21, tenzij overwerk door de werkgever wordt opgedragen (artikel 24 lid 1).

Toeslagen voor ploegendienst
CAO artikel 22

Indien in een twee- of drieploegendienst moet worden gewerkt, dan zal aan de werknemers van de morgen- en middagploeg 15% en aan de werknemers van de nachtploeg 30% toeslag op het inkomen over de gewerkte uren worden betaald.

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.