Partner tussen mens en werk


Technische Groothandel


Vergoedingen

Reiskosten
niet beschreven in de CAO
Verblijfskosten
niet beschreven in de CAO
Maaltijdvergoeding
niet beschreven in de CAO
Kledingvergoeding
niet beschreven in de CAO
Gereedschapsvergoeding
niet beschreven in de CAO
Overige vergoedingen
Onkostenvergoedingen

CAO artikel 22

De werkgever vergoedt aan de werknemer alle kosten die de werknemer uit hoofde van de functie feitelijk gemaakt heeft.


Toeslagen

Toeslagen voor onregelmatige uren - CAO-regeling A (07.00 - 18.00 uur)
CAO artikel 36, 40, bijlage 3A
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:005:00200%150%150%150%150%150%200%
5:007:00150%150%150%150%150%150%200%
7:0017:00100%100%100%100%100%150%200%
17:0018:00100%100%100%100%100%200%200%
18:000:00150%150%150%150%150%200%200%
De normale arbeidstijd ligt maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op:
a. handelsvertegenwoordigers;
b. hen die bewakingsdiensten verrichten;
c. de werknemer die op grond van zijn of haar functie niet is ingedeeld in één van de in de CAO genoemde functiegroepen (artikel 26).
Toeslagen voor onregelmatige uren - CAO-regeling B (06.00 - 20.00 uur)
CAO artikel 37, bijlage 3A
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:0005:00150%150%150%150%150%150%200%
5:006:00125%125%125%125%125%150%200%
6:009:00100%100%100%100%100%150%200%
9:0017:00100%100%100%100%100%125%200%
17:0020:00100%100%100%100%100%200%200%
20:0023:00125%125%125%125%125%200%200%
23:000:00150%150%150%150%150%200%200%
Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op:
a. handelsvertegenwoordigers;
b. hen die bewakingsdiensten verrichten;
c. de werknemer die op grond van zijn of haar functie niet is ingedeeld in één van de functiegroepen van artikel 26.
Toeslagen voor feestdagen
CAO artikel 41
BeginEindMaDiWoDoVrZaZo
0:000:00200%200%200%200%200%200%200%
Toeslagen voor overuren
CAO artikel 42

Onder overwerk wordt verstaan door of namens de werkgever opgedragen arbeid buiten de met de werknemer overeengekomen arbeidsduur (CAO-regeling A 07.00 - 18.00 uur, CAO-regeling B 06.00 - 20.00 uur), voor zover de normale dagelijkse in de onderneming geldende arbeidsduur met meer dan 0,5 uur wordt overschreden. Het op te dragen overwerk zal niet meer bedragen dan 90 uur per halfjaar.

a. Bij overwerk dat langer duurt dan een 0,5 uur worden de eerste twee overuren betaald met 125% van het uursalaris. De meer gewerkte overuren worden betaald met 150% van het uursalaris.
b. Overwerk dat langer duurt dan een 0,5 uur wordt, waar mogelijk, gecompenseerd door vrije tijd.
c. Er geldt geen overwerktoeslag indien het overwerk binnen een redelijke termijn wordt gecompenseerd. De werkgever geeft in overleg met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging invulling aan het begrip ‘redelijke termijn’. Indien er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging aanwezig is, geschiedt de invulling van het begrip ’redelijke termijn’ in overleg met de individuele werknemer.

Aan werknemers ingedeeld in de functiegroepen V en VI en werknemers die uitsluitend buiten de normale bedrijfstijd werkzaam zijn, wordt incidenteel overwerk niet betaald doch worden drie extra vrije dagen op grond van artikel 46 lid 2a toegekend. Bij een meer dan incidenteel karakter van het overwerk geldt ook voor deze werknemer bovengenoemde overwerkbetaling, onder behoud van de in artikel 46 lid 2a genoemde drie extra vrije dagen.

Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op:
a. handelsvertegenwoordigers;
b. hen die bewakingsdiensten verrichten;
c. de werknemer die op grond van zijn of haar functie niet is ingedeeld in één van de functiegroepen van artikel 26.
Toeslagen voor ploegendienst
CAO artikel 38

1. Tweeploegendienst:
a. Onder arbeid in tweeploegendienst wordt verstaan arbeid die gedurende tenminste 15 achtereenvolgende uren per etmaal in twee ploegen wordt verricht.
b. Aan de werknemers die arbeid in twee ploegen verrichten in afwisselende diensten, wordt 112,5% van het salaris betaald.
2. Drieploegendienst:
a. Onder arbeid in drieploegendienst wordt verstaan arbeid die gedurende maximaal 24 uur per etmaal in de periode maandag tot en met vrijdag in drie ploegen wordt verricht.
b. Aan de werknemers die arbeid in drie ploegen verrichten in afwisselende diensten, wordt 122,5% van het salaris betaald.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing op:
a. handelsvertegenwoordigers;
b. hen die bewakingsdiensten verrichten;
c. de werknemer die op grond van zijn of haar functie niet is ingedeeld in één van de functiegroepen van artikel 26.

DordtMij verwerkt privacy gevoelige informatie altijd met de grootst mogelijke zorg. Mocht je willen weten hoe wij met jou gegevens omgaan verwijzen we je graag naar ons privacy statement.